Họp hội đồng nhân dân kỳ họp thứ IX
Ngày 08/07/2020

Sơ kết 6 tháng đầu năm