Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Văn Hải

    Chức vụ:Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0962348865

  • Hoàng Văn Thương

    Chức vụ:Phó Chủ tịch HĐND xã

    SĐT:

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG

 

Chức năng:

 

Hội đồng nhân dân xã Quang Trung là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại điện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong xã. HĐND xã là cơ quan quyền lực của dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm truwcs nhân dân và cơ quan cấp trên.

HĐND xã Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, không nừng nâng cao đời sống nhân dân tại đại phương.

Thực hiện vai trò quyền Giám sát đối với hoạt động của thường trực HĐND, UBND cùng cấp; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND; việc tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức  kinh tế, xã hội dơn viij vũ trang và nhân dân ở địa phương.  

 

Nhiệm vụ:

 

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

4. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu.

7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8 Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND xã.

Địa điểm tham quan

Xem thêm